Felmeddelande BL

Felmeddelande BL betyder att vatten inte kommer fram till styrenheten. Följ nedan felsökning/åtgärder för att avhjälpa problemet.

Fel rotation

Kontrollera att motorn roterar rätt håll. Följ nedan steg för att utesluta rätt rotation.

  1. Öppna först en kran så att pumpen är igång.
  2. Tryck MODE SET samtidigt i fem sekunder.
  3. Tryck MODE tills man kommer till RT.
  4. Tryck + för att växla rotation.

 
Den rotation som ger högst tryck vid lägst frekvens är rätt.

Avtappning före styrenheten (Gäller endast om du har PWM 230 Gen 1/ Gen 2

Finns det avtappning före styrenheten så kan inte avtappningen kännas av. Flytta avtappning till efter styrenheten alternativt byt till Standalone model.

Inställt tryck för högt

Kontrollera att det inställda trycket är inom pumpens kapacitetsområde. Vi rekommenderar att SP värdet är inställt mellan 3,2 – 3,5 bar.

Blockerade sil

Kontrollera samtliga silar i kranar samt smutsfiltret under styrenheten. Rensa bort eventuell beläggningar/sand/partiklar.

Otillräcklig tillrinning

Om BL meddelandet visas efter ett man tappat vatten ett tag, kan tillrinningen i brunnen vara för lite. Kontakta installatören för hjälp och råd.

Blockerad flödessensor

Kontrollera flödessensor.

  • Tryck SET + till UF.
  • Öppna en kran.
  • Går inte UF värdet upp och sedan ner när man stänger kranen är flödessensorn blockerad.
  • Demontera rördelarna undertill styrenheten för att komma åt inloppet.
  • Avlägsna partiklar från flödessensorn genom att försiktigt trycka upp flödessensorn med en lång skruvmejsel. Flödessensorn är fjäderbelastad.
  • Montera ihop rördelarna. Obs! var noga att inte delarna korsgängas.

Blockerad vattenledning

Vattenledning från brunnen kan vara blockerad. Är det blockerat pga frusen ledning skall vattenledningen förläggas på ett frostfritt djup alternativt kan värmekabel installeras.

Hål i displaykabeln

Displaykabel och eventuellt hela fronten på styrenheten måste bytas. Kontakta installatör.

Manuell körning

Styrenheten kan köras manuellt för att kontrollera om vatten kommer fram.

Tidigare fel ligger kvar i minne

Radera tidigare felmeddelande från systemminnet och programmera om styrenheten. Kontakta installatör för hjälp och råd.

Was this article helpful?

Related Articles